Video d'illustration proposée par Hans Werner

1 Ameele Ivan B 21 0 2 0 0             1 1  
2 Eickstädt Hans-Werner G 1 2 0 2 2               4  
3 Christiaens Bert B 28 5 3 3 3               9  
4 Mahrt Arnd G 77 3 4 4 4               11  
5 Hanke Christoph G 30 4 10 5 5               14  
6 Markowitz Jens G 54 6 6 6 7               18  
7 Wulf Peter Biner G 24 9 5 8 6               19  
8 Paulsen Norbert G 27 7 7 9 11               23  
9 Mahrt Paul G 3 8 8 7 8               23  
10 Wendisch Karl-Heinz G 20 10 9 11 10               29  
11 Van Rijn Guido H 22 11 11 10 9               30  
12 Brambusch Jens G 72 13 12 12 12               36  
13 Gerlach Andy G 23 14 14 13 20               41  
14 Langbroek Simon H 231 16 16 14 14               44  
15 Bartling Wolfgang G 16 20 21 15 13               48  
15 Schulz Michaela G 67 15 13 20 21               48  
16 Pronk Coen H 237 17 15 18 20               50  
17 Barie Peter G 92 19 17 16 21               52  
18 Keramas Georgios GR 73 12 20 21 21               53 1
19 Robotta Ilija G 37 18 18 17 20               53 2
20 Harder Sven G 64 21 21 21 21               63

CHAMPIONNAT d'Allemagne à St Peter Ording les 3 et 4 octobre 2014

ET COURSE INTERNATIONALE

 

Video de présentation